foto

Program usuwania azbestu 2018

dodano: 2018-02-28 14:00:18

Burmistrz Ińska informuje, że można składać wnioski do Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku
o dofinansowanie dla zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ińsko - edycja 2018”. Nabór wniosków rozpocznie się z dniem 01.03.2018r i będzie trwał
do 30.03.2018r. Dofinansowaniu będą podlegały koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest:


1. Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest.
2. Transport i utylizacja materiałów zawierających azbest składowany na posesjach.

 

Chętni do udziału w tym przedsięwzięciu (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe) będą musiały pisemnie zgłosić w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko wolę przystąpienia do udziału w realizacji przedsięwzięcia na terenie ich nieruchomości.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

Do wniosku – zgłoszenia należy dołączyć:

  1. mapkę do celów opiniodawczych w celu dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim (zgłoszenia dokona Gmina).
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (Zał. nr  2),
  3. upoważnienie dla Burmistrza Ińska do dokonania zgłoszenia robót budowlanych (zał. nr 3),
  4. ocenę z natury stanu technicznego eternitu na druku wg wzoru "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". (Zał. Nr 4 – dotyczy osób, które dotychczas nie złożyły takiej oceny),
  5. złożyć oświadczenie, iż obiekty i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie i działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173. 1807 z późn. zm.).  (Zał. Nr 5)
  6. oświadczenie o wykonaniu demontażu przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie decyzje administracyjne i uprawnienia. (Zał. nr 6 - wypełnia tylko osoba składająca wniosek o dofinansowanie w zakresie tylko transportu i utylizacji).
  7. oświadczenie , że w przypadku odstąpienia od prac polegających na demontażu materiałów zawierających azbest Wnioskodawca poniesie koszty odszkodowania z tytułu wynagrodzenia za niewykonane prace przez specjalistyczną firmę wyłonioną w przetargu. (zał. nr 7)

W związku z powyższym proszę wszystkich chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu, aby wyraziły swoją zgodę na realizację przedsięwzięcia na piśmie i przedłożyły ją w sekretariacie Urzędu  Gminy i Miasta w Ińsku (pok. nr 14) w terminie do dnia 30 marca 2018 r.

 
W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się na okres lipiec – wrzesień 2018 r.           
Telefon kontaktowy (091) 5621 - 028 Inspektor - Paweł Jucha

UWAGA
Dofinansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wysokość przeprowadzone zostanie tylko w przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przez Gminę Ińsko.