foto

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ińsko

dodano: 2018-03-05 10:45:17

 

Pragniemy Państwa poinformować,

iż Rada Miejska w Ińsku przyjęła ostateczną wersję

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ińsko na lata 2018-2028

Program znajduje się również na liście Marszałka WZP

GMINA IŃSKO, PRZEDSIĘBIORCY A TAKŻE MIESZKAŃCY MOGĄ DZIĘKI TEMU

KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZNACZONYCH NA REWITALIZACJĘ

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ińsko 2018-2028 - kliknij aby pobrać

WARTOŚ PROJEKTU - 48.000,00 ZŁ

DOFINANSOWANIE - 43.000,00 ZŁ

WKŁAD GMINY IŃSKO - 5.000,00 ZŁ

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Program Rewitalizacji jest dokumentem, który umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Gmina na ten cel otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program rewitalizacji, uchwalany przez radę gminy jest wieloletnim programem działań w sferze społecznej oraz gospodarczej , przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej, zmierzającym do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiącym narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Jest jednym z kluczowych dokumentów operacyjnych na poziomie lokalnym, który powinien realizować założenia dokumentu kierunkowego, jakim jest strategia rozwoju gminy.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.

 

W ramach procesu przeprowadzona zostanie analiza w 5 wymiarach: społecznym, gospodarczym, technicznym, środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym. Opierać się będzie na danych statystycznych i wskaźnikach oraz wynikach badań z mieszkańcami oraz lokalnymi instytucjami (np. Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

 

Pierwszym etapem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji będzie całościowa diagnoza Gminy Ińsko umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów społeczno-gospodarczych i możliwych do wyzwolenia lokalnych potencjałów w ww. sferach. Dlatego gorąco zapraszamy do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w badaniach ankietowych. Każda opinia udzielona przez Państwa w tej ważnej dla Gminy analizie jest niezwykle cenna. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i wszystkie inne osoby oraz podmioty, które chcą mieć wpływ na rozwój Gminy do włączenia się do prac nad diagnozą i wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

Zachęcamy również do zgłaszania działań i inwestycji, które Państwo planują realizować, a które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów w Gminie oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców. Wszystkie zgłaszane przedsięwzięcia zostaną zgromadzone oraz ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.

Kolejnym etapem będą spotkania i warsztaty rewitalizacyjne organizowane dla mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych oraz pozostałych interesariuszy w ramach opracowywanego Programu Rewitalizacji.