foto

Ulgi podatkowe

dodano: 2016-06-27 08:13:46

OFERTA DLA NOWYCH INWESTORÓW,

KTÓRZY ROZPOCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY IŃSKO PO 31 GRUDNIA 2016 R.

 

1. Zwalnia się częściowo od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki stanowiące własność przedsiębiorcy.

2. Ustala się następujące stawki dla przedsiębiorstw, których działalność na terenie Gminy Ińsko rozpoczęto po dniu 31 grudnia 2016 roku:

1) w pierwszym roku istnienia obowiązku podatkowego 20% stawki podatku od nieruchomości,

2) w drugim roku istnienia obowiązku podatkowego 40% stawki podatku od nieruchomości,

3) w trzecim roku istnienia obowiązku podatkowego 60% stawki podatku od nieruchomości,

4) w czwartym roku istnienia obowiązku podatkowego 80% stawki podatku od nieruchomości.

3. Ustala się następujące stawki dla nowo wybudowanych budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 31 grudnia 2016 roku:

1) w pierwszym roku istnienia obowiązku podatkowego – 1,2% wartości budowli,

2) w drugim roku istnienia obowiązku podatkowego – 1,4% wartości budowli,

3) w trzecim roku istnienia obowiązku podatkowego – 1,6% wartości budowli,

4) w czwartym roku istnienia obowiązku podatkowego – 1,8% wartości budowli.

4. Okres zwolnienia liczony jest od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym spełniono łącznie następujące warunki:

1) budowa budynku została zakończona, albo rozpoczęto użytkowanie budynku, lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,

2) rozpoczęto działalność gospodarczą w tym budynku lub jego części.

5. Zwolnienia podatku dotyczą nowo wybudowanych budowli, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres zwolnienia oraz co najmniej dwa lata po jego ustaniu.

WZORY DOKUMENTÓW:

  1. Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Ińsku z 23 marca 2016 r., w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis
  2. Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Ińska z 19 kwietnia 2016 roku, w sprawie określenia wzorów dokumentów dla przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis.

  3. Załącznik nr 1 do Zarządzenia (wniosek o udzielenie pomocy  de  minimis zawierający podstawowe informacje o przedsiębiorcy),

  4. Załącznik nr 2 do Zarządzenia (oświadczenie o rozpoczęciu użytkowania nowej inwestycji),

  5. Załącznik nr 3 do Zarządzenia (oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy),

  6. Załącznik nr 4 do Zarządzenia (oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat),

  7. Załącznik nr 5 do Zarządzenia (oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat),

  8. Załącznik nr 6 do Zarządzenia (oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w nowych inwestycjach objętych zwolnieniem, wymienionej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności).

  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z załączonym wzorem wniosku (dotyczy rolnictwa i rybołówstwa)

  10. Rozporządzenie Rady Ministrów z załączonym wzorem wniosku (dotyczy pozotałych przedsiębiorców)

1. Od czego zacząć

Przedsiębiorca, spełniający warunki określone w uchwale Nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie  zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis   może ubiegać się o zwolnienie. W tym celu – w przypadku zwolnienia od podatku od nieruchomości o którym mowa w uchwale - w terminie 60 dni od dnia użytkowania nowo wybudowanego budynku lub budowli, składa wniosek o udzielenie pomocy de minimis, zawierający podstawowe informacje o przedsiębiorcy wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko lub przesłać pocztą na adres Urzędu

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Złożenie wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ińsko w ramach pomocy de minimis związanych z nową inwestycją wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Gminy i Miasta Ińsko, Wydział Podatków, pokój nr 1 (I piętro), ul. Boh. Warszawy 38, tel. (91) 56 21 015

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Podatnik przedsiębiorca, po spełnieniu przesłanek do zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ińsko w ramach pomocy de minimis, o których mowa w Uchwale Nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie  zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis , otrzyma w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy w każdym roku podatkowym, zaświadczenie o pomocy de minimis stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości jest pomocą de minimis.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Podatnik - przedsiębiorca będący osobą prawną, po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy de minimis i spełnieniu warunków uprawniających go do zwolnienia od podatku od nieruchomości o których mowa w uchwale, składa organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 w terminie do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w której sam dokona obliczenia należnego podatku, uwzględniając w niej również przysługujące mu zwolnienie. Dniem udzielenia pomocy publicznej będzie dzień , w którym upływa termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty deklaracji. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dniem udzielenia pomocy będzie dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych. Organ podatkowy ustalając wysokość podatku od nieruchomości stwierdzi jedynie w decyzji, czy budynki, budowle lub ich części spełniają w całości, czy tylko w części, czy też w ogóle nie spełniają przesłanek do zastosowania w stosunku do nich przepisów Uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie  zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis  (tj. czy podlegają zwolnieniu od podatku nieruchomości z mocy przepisów prawa miejscowego). W przypadku stwierdzenia, że przesłanki do zwolnienia spełnia tylko część nieruchomości podatnika, organ ustali decyzją wysokość podatku od tych nieruchomości, które nie podlegają zwolnieniu lub dokona korekty (zmniejszenia) wysokości ustalonego podatku tylko od tych nieruchomości które podlegają zwolnieniu. Decyzja korygująca wymiar podatku zostanie wydania w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może wynosić 2 miesiące. Zaświadczenia o pomocy de minimis, w przypadku pomocy w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego ( Uchwały Rady Miejskiej w Ińsku) bez wymogu wydania decyzji, wydaje się z urzędu , w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej w każdym roku podatkowym.