foto

Organizacja Urzędu

dodano: 2017-09-05 07:42:33

ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM

 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
 2. Burmistrz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 3. Burmistrz kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń i pism okólnych oraz poleceń służbowych.
 4. Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu wyznaczonym pracownikom Urzędu.
 5. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy jest sprawowany przez Burmistrza przy pomocy właściwych komórek Urzędu.
 6. W celu zapewnienia przez Urząd realizacji zadań o szczególnym znaczeniu dla Gminy, Burmistrz może w drodze zarządzenia, powołać zespół zadaniowy lub pełnomocnika.
 7. W skład zespołów zadaniowych mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.

 

Burmistrz reprezentuje gminę na zewnątrz.

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. Organizowanie pracy Urzędu.
 2. Podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego.
 3. Składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy.
 4. Przygotowywanie i wykonywanie uchwał Rady.
 5. Przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z wykonania uchwał.
 6. Negocjowanie cen oraz zasad użytkowania lokali.
 7. Przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podjętych przez Radę.
 8. Ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu.
 9. Załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz postulatów radnych.
 10. Opracowanie planów operacyjnych.
 11. Zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
 12. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy.
 13. Reprezentowanie Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym.
 14. Uczestniczenie w pracach związków gminnych i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tego uczestnictwa.
 15. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
 16. Wydawanie decyzji w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej;
 17. Udzielanie pełnomocnictw dla pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
 18. Kontrola i koordynacja inwestycji gminnych.
 19. Koordynacja projektów rozwoju gospodarczego Gminy.
 20. Nadzór nad zasobem gruntów gminnych.
 21. Koordynowanie działalności służb publicznych.
 22. Nadzór na gospodarką mieszkaniową.
 23. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

 

Do kompetencji Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości budżetu gminy.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Kontrasygnata oświadczeń woli powodujących powstanie zobowiązań finansowych gminy.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Opracowywanie projektów budżetu gminy oraz uchwał i zarządzeń budżetowych.
 7. Opracowywanie analiz i sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
 8. Analiza wykorzystania budżetu i wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie.
 9. Organizacja pracy referatu finansowego.
 10.  Współpraca z Regionalna Izbą Obrachunkową oraz bankiem.

 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza oraz nadzorowanie działalności podległych komórek organizacyjnych Urzędu.
 2. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza
  lub w przypadkach wynikających z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza (urlop, choroba, wyjazd służbowy itp.).
 3. Podejmowanie czynności wynikających z działalności Urzędu, a niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza.
 4. Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.

 

           Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad:

    1) Centrum Oświatowo - Kulturalnym

 

Do zadań sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem dokumentów w Urzędzie.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
 3. Prowadzenie ewidencji zarządzeń, zarządzeń wewnętrznych oraz decyzji Burmistrza.
 4. Realizowanie zadań w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, w tym zwłaszcza:
  1. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków, przekazywanie ich komórkom organizacyjnym celem załatwienia;
  2. kontrola prawidłowego i terminowego załatwiania skarg i wniosków;
  3. opracowywania informacji i analiza dot. realizacji skarg i wniosków;
 5. Realizacja zadań w zakresie organizacji i działania Urzędu, a zwłaszcza    opracowywanie projektów aktów prawnych dot. działalności Urzędu.
 6. Nadzór nad zapewnieniem obsługi techniczno - biurowej Rady oraz jej Komisji.
 7. Prowadzenie zbiorów aktów prawnych organów gminy.
 8. Nadzór nad terminowym przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady.
 9. Koordynacja wykonywania zadań wynikająca z aktów prawnych organów gminy.
 10. Sporządzanie projektów zakresu czynności i odpowiedzialności dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu.
 11. Nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie  szkolenia pracowników Urzędu.
 12. Nadzór nad organizacją praktyk studenckich i uczniowskich w urzędzie.
 13. Organizacja i koordynacja prac związanych z organizacyjno – technicznym przygotowaniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum.
 14. Odpowiednie zabezpieczenie budynku administracyjnego urzędu po godzinach pracy.
 15. Nadzorowanie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 stycznia 1999r o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 06 września 2001 o dostępie do informacji publicznej.
 16. Nadzór nad gospodarowaniem mieniem Urzędu i środkami budżetowymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania.

      Sekretarz kieruje pracą:

 1. Referatu Organizacyjnego
 2. Obsługą prawną gminy.
 3. Obsługą informatyczną Gminy.

 

Do zadań i obowiązków kierowników oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

 

 1. Programowanie działalności.
 2. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
 3. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu Gminy, wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych oraz projektów planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej danej komórki organizacyjnej.
 4. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminową realizację zadań określonych w budżecie.
 5. Opracowywanie projektów uchwał Rady oraz realizacja podjętych uchwał.
 6. Rozpatrywanie i załatwianie interpelacji, wniosków posłów, senatorów i radnych, wniosków komisji rady, wniosków i postulatów zgłaszanych na zebraniach, wniosków sołtysów oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów odpowiedzi.
 7. Opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz ich realizacja.
 8. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnym w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień.
 9. Opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów, zarządzeń, pism okólnych i poleceń Burmistrza.
 10. Uczestnictwo w sesjach Rady oraz w posiedzeniach Komisji Rady - zgodnie z dyspozycją Burmistrza.
 11. Współdziałanie z organami administracji publicznej, sołectwami i organizacjami społecznymi.
 12. Realizacja zadań własnych i zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych przez Gminę z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z jej organami.
 13. Udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.
 14. Przestrzeganie przez podległych pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie, tajemnicy państwowej i służbowej oraz z zakresu ochrony danych osobowych.
 15. Przygotowywanie dla potrzeb Burmistrza sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań.
 16. Usprawnianie organizacji metod i form pracy.
 17. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.
 18. Podejmowanie wspólnych działań związanych z likwidacją klęski żywiołowej, współpraca z Gminnym Centrum Reagowania.
 19. Wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych, w tym spraw obrony cywilnej.
 20. Realizowanie przepisów o zamówieniach publicznych: dokonywanie zamówień, ustalanie formy przetargu i przygotowywanie specyfikacji do zamówień na roboty i usługi oraz projektów umów.
 21. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy.
 22. Prowadzenie i aktualizacja baz danych w postaci zapisów elektronicznych według kompetencji merytorycznych jednostki.
 23. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy.
 24. Dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów.
 25. Przygotowanie informacji niezbędnych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

RAMOWY ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

 

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – Urzędu, Organu i Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych.
 3. Prowadzenie rachunkowości gminnych funduszy celowych, ZFŚS.
 4. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych.
 5. Obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 6. Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z realizowanymi inwestycjami oraz przekazywanie zakończonych inwestycji na stan majątku gminy.
 7. Prowadzenie dokumentacji finansowej w zakresie zadań zleconych gminie.
 8. Ewidencja i terminowe odprowadzanie dochodów budżetu państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami w tym: opłaty za dowody osobiste, udostępnienie danych adresowych, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny.
 9. Sporządzanie jednostkowej, zbiorczej sprawozdawczości budżetowej gminy oraz bilansów i pozostałej sprawozdawczości rocznej w tym: rachunku zysków i strat, zmian w funduszu oraz sprawozdań o pomocy publicznej.
 10. Ewidencja majątku gminy w tym gruntów, środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie amortyzacji i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
 11. Rozliczanie inwentaryzacji.
 12. Sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, deklaracji ZUS, deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, rozliczanie podatników.
 13. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz osób fizycznych z którymi Urząd zawarł umowy cywilno-prawne.
 14. Sporządzanie przelewów dla kontrahentów, ZUS, Urzędów Skarbowych, PFRON, Urzędu Wojewódzkiego.
 15. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach do celów emerytalno-rentowych na druku RP-7.
 16. Refundacje robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
 17. Naliczanie odpisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz PFRON.
 18. Prowadzenie rejestru VAT i odprowadzanie naliczonego podatku do Urzędu Skarbowego.
 19. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy.
 20. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
 21. Rozliczanie sołtysów i inkasenta.
 22. Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 23. Prowadzenie ewidencji podatników oraz gromadzenie i przechowywanie i badanie pod względem zgodności ze stanem rzeczywistym oraz ewidencją gruntów deklaracji podatkowych.
 24. Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych, wysyłanie decyzji wymiarowych zgodnie z wymogami przepisów ustawowych i wykonawczych w tym zakresie.
 25. Opiniowanie wniosków i wydawanie decyzji o umarzaniu i zastosowaniu ulg podatków i opłat.
 26. Zgromadzenie dokumentacji niezbędnej w przypadku dokonanych odwołań od decyzji podatkowych oraz kierowanie ich do instytucji odwoławczej.
 27. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i posiadanych użytkach rolnych.
 28. Kontrola podatkowa oraz kontrola jednostek organizacyjnych gminy.
 29. Kontrola i rozliczanie przekazanych dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych.
 30. Udzielanie informacji organom sądowym i egzekucyjnym o posiadanych gruntach;
 31. Naliczanie i pobieranie należności oraz ich windykacja.
 32. Dokonywanie zapotrzebowania na materiały biurowe.
 33. Rozliczanie druków ścisłego zarachowania.
 34. Współudział w opracowywaniu budżetu oraz bieżącej analizie realizacji wpływów i wydatków budżetowych.
 35. Prowadzenie ewidencji i wydawania druków ścisłego zarachowania.

 

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 

1. Na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej, spraw kadrowych i społecznych:

 

 1. W zakresie Obsługi Rady:
 1. obsługa posiedzeń Rady;
 2. prowadzenie rejestrów uchwał Rady, Komisji raz interpelacji i zapytań radnych;
 3. ewidencjonowanie interpelacji i zapytań radnych oraz wystąpień Komisji Rady kierowanych do Burmistrza;
 4. wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta, Sejmu i Senatu, Rady Gminy, Sołtysów i Rad Sołeckich oraz innych organów przewidzianych przepisami;
 5. dbanie o zgodne z przepisami prawa działanie Rady oraz jej organów;
 6. obsługa i pomoc prawna dla Rady i jej organów oraz jednostek podporządkowanych i pomocniczych - sołectw;
 7. wdrażanie uchwał Rady (w tym, m.in. publikacja w Dzienniku Wojewódzkim i na BIP);
 8. przygotowanie posiedzeń Rady i jej organów, opracowanie materiałów na posiedzenia, uchwał, wniosków i opinii, przekazywanie ich właściwym organom i czuwanie nad ich realizacją;
 9. występowanie do właściwych komórek organizacyjnych o dostarczanie niezbędnych opracowań albo o podjęcie innych prac dla potrzeb Rady.

 

 1. W zakresie kadr i szkoleń:
  1. prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz przygotowania zawodowego;
  2. kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie;
  3. prowadzenie spraw urlopowych pracowników w tym sporządzanie rocznego planu urlopów;
  4. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem pracowników;
  5. prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;
  6. sporządzanie umów zleceń.

 

 1. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

 1. W zakresie Spraw społecznych:
  1. współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudnienia bezrobotnych, organizacja staży, robót publicznych i prac interwencyjnych na terenie Gminy;
  2. organizacja praktyk studenckich i uczniowskich w Urzędzie;
  3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych dla pracowników;
  4. prowadzenie dokumentacji związanej ze stażami absolwenckimi;
  5. zamawianie i prowadzenie ewidencji i rejestru pieczęci urzędowych;

 

 Na stanowisku pracy do spraw obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

 

1) W zakresie spraw obywatelskich:

 1. realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności i spraw meldunkowych, w tym czynności związanych z PESEL;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań i wymeldowań osób decyzją administracyjną;
 3. sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności;
 4. udzielanie informacji adresowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 5. sporządzenie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat i przesłanie ich właściwym dyrektorom szkół;
 6. przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych;
 7. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;
 8. sporządzanie wykazów przedpoborowych i poborowych;
 9. wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.

 

2) W zakresie spraw obronnych:

 1. planowanie obronne;
 2. organizacja i funkcjonowanie systemu kierowania obronnością w Gminie, w szczególności stałego dyżuru i stanowiska kierowania;
 3. przygotowanie Gminy w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych, w szczególności zorganizowania akcji kurierskiej;
 4. wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie Gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 5. przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby obronności;
 6. przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
 7. planowanie i organizowanie szkolenia obronnego;
 8. kontrole wykonywanych zadań obronnych.

 

3) W zakresie obrony cywilnej:

 1. opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy;
 2. opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania;
 3. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 4. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
 5. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 6. tworzenie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej;
 7. przygotowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
 8. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
 9. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarczych oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
 10. koordynowanie w gminie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych;
 11. planowanie i zapewnienie ochrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy;
 12. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki techniczne;
 13. niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu;
 14. integrowanie sił obrony cywilnej oraz służb i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
 15. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizacje zadań obrony cywilnej;
 16. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej;
 17. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
 18. przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;
 19. prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej;
 20. ustalanie zadań i kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy;
 21. opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej.

 

4) W zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. obsługa i zapewnienie funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
 2.  kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawa o stanie klęski żywiołowej;
 3.  kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy;
 4. realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

- realizowanie zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

- opracowywanie i przedkładanie Staroście Stargardzkiemu do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego;

 1. organizowanie, i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
 2. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
 3. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 4. realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
 5. zapewnienie na obszarze gminy:

- pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

 1. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 2. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 3. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

 

5) W zakresie tajemnicy państwowej, służbowej, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 3. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 4. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
 5. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
 6. nadzorowanie pracy kancelarii tajnej w Urzędzie;
 7. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane;
 8. przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 9. współpraca z inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych.

 

6) W zakresie oświaty:

 1. koordynowanie działalności placówek oświatowych na terenie Gminy;
 2. reprezentowanie spraw oświaty na forum Rady Miejskiej i jej komisji;
 3. współpraca z Kuratorium Oświaty;
 4. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie przygotowywania arkuszy organizacyjnych, opiniowanie arkuszy przed przedłożeniem do zatwierdzenia przez Burmistrza;
 5. stała współpraca ze szkołami i przedszkolem;
 6. koordynowanie realizacji obowiązku szkolnego i nauki i składanie informacji raz w roku;
 7. sprawy związane z nagrodami dla uczniów i nauczycieli, dokształcanie itp.;
 8. sprawy związane z dowożeniem uczniów do szkół (ustalanie harmonogramu i wprowadzanie zmian)
 9.  przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Burmistrza, postanowień, decyzji itp. dotyczących oświaty i punktów przedszkolnych);
 10. koordynowanie spraw związanych z SIO i EN-3 oraz statystyki publicznej;
 11. sporządzanie informacji o stanie oświaty (stan i zamierzenia);
 12. inne sprawy związane z prowadzeniem placówek oświatowych na terenie Gminy

 

 7) Pozostałe sprawy:

a)  wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.

 

Na stanowisku ds. obsługi Burmistrza, sekretariat, kancelaria.

 

 1. Obsługa posiedzeń oraz narad i spotkań organizowanych przez Burmistrza.
 2. Obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Burmistrza.
 3. Prowadzenie kancelarii, w tym zwłaszcza:
  1. przyjmowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji i przesyłek wpływających do Urzędu;
  2. wysyłanie korespondencji;
  3. prowadzenie rejestru przyjęć interesantów przez Burmistrza.
 4. Udzielanie informacji petentom o kompetencjach organów Gminy, poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i instytucji.
 5. Nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z udziałem Gminy w obchodach świąt państwowych, rocznic i innych uroczystości, w których uczestniczyć będą członkowie organów.-          
 6. Przygotowywanie projektów pism będących reakcją na publikacje prasowe dotyczące   działania organów Gminy lub pracowników samorządowych.
 7. Prowadzenie i rozliczanie eksploatacji samochodu służbowego.
 8. Przygotowywanie, przyjmowanie i publikowanie informacji na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznych w swoim zakresie.
 9. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP oraz moderowanie strony promocyjnej gminy.
 10. Wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na cele poprawy stanu bhp.
 11. Zapewnienie wymaganych prawem szkoleń wstępnych i okresowych pracowników urzędu w zakresie bhp.

 

Zadania Kierownika Referatu Spraw Gospodarczych:

 

1. Do zakresu obowiązków Kierownika Referatu należy:

 1. Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych.
 2. Koordynowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju gminy.
 3. Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie inwestycji, w których inwestorem jest Gmina Ińsko.
 4. Przygotowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych.
 5. Prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań.
 6. Przygotowywanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań inwestycyjnych.
 7. Przygotowywanie projektów umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót oraz prowadzenie rejestru umów inwestycyjnych w swoim zakresie.
 8. Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne i przedstawianie ich Burmistrzowi do zatwierdzenia.
 9. Prowadzenie nadzoru nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami oraz uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji.
 10. Opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji.
 11. Określenie wartości wykonanej inwestycji.
 12. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym.
 13. Prowadzenie spraw dotyczących umieszczania urządzeń gminnych w pasach drogowych, w tym przekazanie terenu na wybudowanie urządzeń oraz odbioru prowadzonych robót.
 14. Współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru budowlanego.
 15. Przygotowanie informacji do Wydziału Finansowego o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania robót.
 16. Prowadzenie książek gminnych obiektów budowlanych.
 17. Wykonywanie inwentaryzacji nieruchomości do sprzedaży.

 

2.  Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi gminy:

1) Nadzór nad wydatkowaniem środków przyznanych jednostkom pomocniczym w ramach funduszu sołeckiego wraz z jego rozliczaniem.

 

3. Pozyskiwanie funduszy unijnych, a w szczególności:

1) Prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych i wyszukiwanie możliwości pozyskania środków na realizację projektów, mających na celu rozwój społeczno - gospodarczy gminy oraz informowanie Burmistrza i wszystkich pracowników Urzędu o możliwościach uzyskania dofinansowania różnych działań i przedsięwzięć ze środków pomocowych w ramach programów Unii Europejskiej.

2) Zbieranie informacji na temat możliwości pozyskania środków z funduszy na rzecz organizacji pozarządowych i pomoc w pisaniu wniosków.

3) Przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach krajowych i europejskich funduszy pomocowych.

4) Współdziałanie z poszczególnymi stanowiskami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań.

5) Opracowywanie w formie pisemnej i elektronicznej wniosków do właściwych organów o pozyskanie funduszy i innych środków pomocowych.

6) Koordynowanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją projektów.

7) Przygotowywanie propozycji wydatków do projektu budżetu gminy związanych z realizacją różnych programów z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych.

8) Współpraca z samorządem województwa, powiatu i innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami partnerskimi w zakresie pozyskania i współrealizacji zadań ze środków funduszy Unii Europejskiej.

9) Przygotowywanie planów realizacji projektów i harmonogramu działań.

10) Sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań z przebiegu realizacji programów zgodnie z wymogami określonymi w umowach.

11) Prowadzenie bazy danych złożonych projektów.

12) Bieżące nadzorowanie zgłoszonych do dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej projektów Gminy.

 

4. Prowadzenie  gospodarki wodnej i ściekowej:

1) Współpraca z Operatorem sieci wod. - kan. w zakresie eksploatacji i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Stacji Uzdatniania Wody, hydroforni wiejskich oraz oczyszczalni ścieków.

2) Koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem dostaw wody i odprowadzania ścieków.

3) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowanie zgłoszeń na budowę przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych oraz przejmowanie inwestycji zakończonych przez prywatnych inwestorów przy udziale specjalistów branżowych.

4) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie KPOŚ - Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków

 

Do zadań Referatu Spraw Gospodarczych należy w szczególności:

 

1. Na stanowisku pracy ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki odpadami.

 1. W zakresie planowania przestrzennego:
 1. opracowywanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. inicjowania zmian oraz interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 3. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym w zakresie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego;
 4. naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 6. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 7. nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Gminy;
 8. wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa;
 9. opiniowanie projektów koncesji na wydobywanie kopalin;
 10. opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i w energię elektryczną dla obszaru Gminy;
 11. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem aglomeracji oraz zmiany jej granic.

 

 1. W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie:
 1. prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej ww. gospodarki,
 2. przygotowanie projektów uchwał związanych z wprowadzeniem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 3. przygotowanie specyfikacji przetargowej dotyczącej nowych zasad gospodarki odpadami,
 4. wykonywanie innych czynności niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami,
 5. zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 6. prowadzenie spraw związanych z Regionalną Instalacją Gospodarki Odpadami,
 7. nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,
 8. prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
 9.  prowadzenie ewidencji bezodpadowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych, oczyszczalni ścieków, ewidencji umów o odbiór odpadów komunalnych, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie,
 10. współuczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy,
 11. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,
 12. współuczestniczenie w organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie  odpadów,
 13. prowadzenie ewidencji naliczeń i wpłat z tytułu gospodarki odpadami;
 14. nadzór nad zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej.

 

 1. Na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki mieszkaniowej.

1) W zakresie gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki mieszkaniowej:

1.1) Prowadzenie zadań związanych z realizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, w tym:

 1. regulacja stanów prawnych nieruchomości;
 2. prowadzenie spraw wynikających z komunalizacji mienia z mocy prawa i na wniosek;
 3. prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości;
 4. przygotowywanie do sprzedaży wolnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących gminny zasób nieruchomości, w tym na rzecz najemców;
 5. przygotowywanie dokumentów do zakupu i przejęcia nieruchomości na gminny zasób nieruchomości ;
 6. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości;
 7. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości;
 8. prowadzenie spraw z zakresu postępowania rozgraniczającego;

1.2) Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów, oznaczania nieruchomości oraz przyznawanie numerów porządkowych;

1.3) Realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej;

1.4) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i socjalnymi będącymi w zasobie komunalnym;

1.5) Przygotowywanie dokumentów w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne i użytkowe oraz wprowadzanie w życie podjętych w tej sprawie ustaleń;

1.6) Opracowanie projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz projektu programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

1.7) Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych;

1.8) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami i gruntami użytkowymi będącymi w zasobie komunalnym;

1.9) Przygotowywanie dokumentów w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale i grunty użytkowe oraz wprowadzanie w życie podjętych w tej sprawie ustaleń;

1.10) Opracowanie projektów zasad wynajmowania lokali i gruntów użytkowych;

1.11) Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z realizacji przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami oraz ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

2) W zakresie budownictwa:

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 2. prowadzenie spraw gminy dotyczących ochrony zabytków.

 

3) W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. prowadzenie okresowych pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej; rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej w obiektach zaliczanych do I kat. zagrożenia ludzi;
 2. dokonywanie klasyfikacji obiektów pod względem zagrożenia;
 3. dokonywanie stałych kontroli przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp oraz wydawanie zaleceń usunięcia uchybień w tym zakresie.

 

 1. Na stanowisku pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska należy:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska.
 2. Prowadzenie postępowania w zakresie wydawania decyzji środowiskowych.
 3. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 4. Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska.
 5. Opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska i programu gospodarki odpadami.
 6.  Prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
 7.  Podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa.
 8. Wydawanie stosownych zezwoleń, uzgodnień, decyzji i opinii w związku z powstawaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposobu postępowania z nimi.
 9.  Opiniowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.
 10. Nadzór nad utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych i innych urządzeń sanitarnych.
 11. Wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych i rolnych na cele nierolnicze i nieleśne prowadzenie ewidencji kół łowieckich.
 12. Współpraca z kołami łowieckimi i strażnikami.
 13.  Współpraca z weterynarią  w zakresie zwalczania chorób inwazyjnych.
 14. Współdziałanie z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa.
 15. Wydawanie zaświadczeń o pracy we własnym gospodarstwie rolnym.
 16. Stwierdzanie faktu posiadania gospodarstwa rolnego.
 17. Sprawozdawczość i szacunki plonów.
 18. Aktualizacja wykazu gospodarstw i  działek rolnych oraz prowadzenie akt dotyczących własności gospodarstw rolnych.
 19. Realizacja zadań związanych z ustawa o zapobieganiu  narkomanii i prowadzenie kontroli upraw maku.
 20.  Prowadzenie spraw z zakresu zwalczania chorób zwierząt, chorób i szkodników roślin.
 21. Bieżąca współpraca ze stanowiskiem pracy do spraw wymiaru podatków w sprawie przygotowania i przeprowadzania spisów rolnych.
 22.  Realizacja zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku (w tym również nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach programów z PUP)
 23.  Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat za usługi komunalne.
 24. Prowadzenie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy.
 25. Zakładanie i zarządzanie terenami cmentarnymi
 26. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym:
  1. wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów z terenu nieruchomości prywatnych lub terenów gminnych, naliczanie opłat;
  2. wymierzanie kar za samowolne usunięcie drzew i krzewów.

27) Prowadzenie spraw z zakresu rzeczy znalezionych.

28) Nadzór nad oświetleniem ulic w mieście i na wsiach.

29) Realizacja zadań Gminy z zakresu utrzymania dróg publicznych.

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 

 1. W zakresie realizacji zadań zleconych gminie wynikających z przepisów ustaw:  Prawo
  o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późniejszymi zmianami), Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 788 z późniejszymi zmianami), o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity Dz. U z 2008 r., nr 220, poz. 1414 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:
  1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
  2. rejestracja innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób (rozwód, adopcja, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa),
  3. odmowa odebrania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
  4. przyjmowanie oświadczeń o:
   • wstąpieniu w związek małżeński,
   • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
   • stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,,
   • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
   • wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa),
   • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
   • uznaniu dziecka,
   • uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
   • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  5. przyjmowanie zgłoszenia urodzenia lub zgonu, które nastąpiło na obszarze działania innego USC,
  6. odtwarzanie treści aktu cywilnego,
  7. wpisywanie do ksiąg aktu sporządzonego za granicą (transkrypcja),
  8. odmowa przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka ( ośmieszające, więcej niż dwa, nie pozwalające odróżnić płci),
  9. wpisywanie imienia dziecku, którego rodzice nie dokonali wyboru,
  10. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
  11. wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego,
 2. Zastępstwo przy przyjmowaniu wniosków i wydawaniu dowodów osobistych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z obywatelstwem;
 4. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk;
 5. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych i zgromadzeń;
 6. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz dotyczących 100-lecia urodzin.
 7. Sporządzanie protokołów zawierającą ostatnią wolę spadkodawcy – testament.

 

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej oraz kancelarii tajnej należy:

 1. realizacja zadań dotyczących ewidencji działalności gospodarczej;
 2. wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 3. prowadzenie kancelarii tajnej, w tym:
 • bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów do tego uprawnionym;
 • egzekwowanie zwrotu dokumentów;
 • wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony.

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych, ochrony zdrowia,  promocji i turystyki należy:

 

1) W zakresie promocji prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, w tym:

 1. przygotowanie projektów materiałów promocyjnych Gminy (folderu, biuletyny informacyjne, broszury itp.);
 2. przygotowanie informacji promocyjnych do środków masowego przekazu;
 3. inspirowanie działań związanych z organizacją imprez i promocją gminy;
 4. nadzór nad przygotowaniem imprez przygotowywanych przez Centrum Oświatowo - Kulturalne, a organizowanych przez Gminę;
 5. obsługa medialna sesji Rady oraz sporządzanie krótkich sprawozdań w celu zamieszczenia ich na stronach internetowych;
 6. Redagowanie i drukowanie Biuletynu Informacyjnego Gminy.

 

2) W zakresie rozwoju turystyki:

2.1) Prowadzenie spraw związanych z informacją turystyczną, w tym:

 1. pozyskanie informacji o zasobach turystycznych Gminy,
 2. przygotowanie materiałów promujących zasoby turystyczne Gminy,
 3. prowadzenie i upowszechnianie bazy zasobów turystycznych Gminy,
 4. współpraca z organizacjami turystycznymi i gestorami bazy turystycznej w zakresie promocji walorów turystycznych Gminy,
 5. obsługa Punktu Informacji Turystycznej Gminy,

2.2) Aktualizacja strony internetowej Gminy w zakresie promocji i turystyki,

 

3) Prowadzenie spraw  z zakresu sportu i ochrony zdrowia.

 

4) W zakresie zamówień publicznych:

1) Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie - Prawo zamówień publicznych w tym:

a) opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

b) przygotowanie opisu zamówienia w oparciu o wniosek pracownika merytorycznego oraz uzasadnienia wyboru trybu niekonkurencyjnego;

b) przygotowanie dokumentacji postępowania i przygotowanie ewentualnych zmian lub wyjaśnień jej treści;

c) zamieszczanie, przekazywanie i zmiana specyfikacji oraz ogłoszeń;

f) wzywanie wykonawców do uzupełniania oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw w przypadkach przewidzianych w ustawie - Prawo zamówień publicznych;

g) wnioskowanie o zwrot lub zatrzymanie wadium;

h) wzywanie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w przypadkach przewidzianych w ustawie - Prawo zamówień publicznych;

i) informowanie o wynikach postępowania;

j) dokumentowanie w postępowaniu czynności polegających na sporządzaniu protokołu postępowania wraz z załącznikami;

10) Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej.

11) Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych udzielanych przez Gminę.

12) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

15) Nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy.

16) Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zamówienia publicznego.

 

Do zadań radcy prawnego należy:

 1. Obsługa prawna Rady, Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.
 2. Uczestnictwo w sesjach Rady Gminy.
 3. Udzielanie porad prawnych
 4. Opiniowanie zarządzeń i decyzji dotyczących:
  1. wydawania atu prawnego o charakterze normatywnym;
  2. spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym;
  3. zawarcia umowy długoterminowej;
  4. zawarcia ugody w sprawach majątkowych;
  5. umarzania wierzytelności;
 5. Nadzór prawny nad egzekucją należności jednostek organizacyjnych.
 6. Przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych Urzędu.
 7. Sporządzanie opinii prawnych na piśmie.
 8. Uczestnictwo w negocjacjach ze stronami umów zawieranych przez Burmistrza
 9. Prowadzenie spraw w postępowaniu cywilnym i administracyjnym.
 10. Zastępstwo procesowe przed Sądami, Kolegiami Odwoławczymi, itp.

 

Do zadań stanowiska obsługi sieci komputerowej – informatyka należy:

 

 1. Nadzór nad całym sprzętem komputerowym a szczególnie włączonym w sieć oraz nad oprogramowaniem.
 2. Prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji elektronicznej oraz ochrony programów użytkowanych w Urzędzie.
 3. Współpraca z firmami dostarczającymi oprogramowania i sprzęt komputerowy.
 4. Odpowiednie archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych.
 5. Podstawowe szkolenia pracowników w zakresie obsługi programów użytkowanych w Urzędzie.
 6. Dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kasacja sprzętu zużytego.
 7. Współpraca z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych.
 8. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.