foto

Iński Park Krajobrazowy

dodano: 2016-01-07 16:05:30

Iński Park Krajobrazowy (IPK) utworzony został 4 listopada 1981 roku. Położony jest w środkowej części województwa zachodniopomorskiego. Administracyjnie leży na terenie gmin Węgorzyno, Ińsko, Chociwel, Dobrzany, a otulina sięga również do gmin Suchań i Dobra Nowogardzka.

Obszarami leśnymi Parku zarządzają nadleśnictwa Łobez i Dobrzany. Powierzchnia Parku wynosi 17 763 ha, a jego otuliny 26 240 ha. Park obejmuje najcenniejszy przyrodniczo i krajobrazowo fragment Pojezierza Ińskiego. Symbolem Ińskiego Parku Krajobrazowego są żurawie na tle zachodzącego Słońca i wzgórz morenowych. Nadzór nad terenem Parku sprawuje Zespół Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Złocieńcu, powołany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Flora Ińskiego Parku Krajobrazowego wynosi około 700 gatunków roślin naczyniowych. Oznacza to, że spotkać tu można 1/3 roślin występujących w Polsce. Z gatunków objętych ochroną ścisłą występują tutaj: wawrzynek wilczełyko, centuria pospolita, paprotka zwyczajna, widłaki goździsty, jałowcowaty i spłaszczony, pełnik europejski, orlik pospolity, rosiczka okrągłolistna, śnieżyczka przebiśnieg, storczyki: podkolan biały i kruszczyk szerokolistny. Spośród roślin znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin na terenie Parku stwierdzono: turzycę ościstą, brzeżycę jednokwiatową i kokorycz drobną. Również fauna Ińskiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się dużym bogactwem gatunków. W licznych na Pojezierzu Ińskim jeziorach żyją rzadkie gatunki ryb, takie jak sieja i sielawa. Na terenie Parku występują niezwykle korzystne warunki życia dla płazów i gadów. Stwierdzono tu występowanie 12 gatunków płazów z traszką grzebieniastą i zwyczajną oraz rzekotką drzewną i 6 gatunków gadów.

Ptaki obok płazów i gadów stanowią kolejną gromadę kręgowców, która decyduje o szczególnej randze Ińskiego Parku Krajobrazowego. Park jest ostoją ptaków o randze europejskiej oraz obszarem specjalnej ochrony ptaków Europejskiej Sieci Natura 2000. Stwierdzono, iż do lęgów na Pojezierzu Ińskim przystępują 142 gatunki ptaków. Występują tu: kania ruda, kania czarna, bąk, gągoł, kropiatka, derkacz, bocian biały, bocian czarny, zimorodek oraz żuraw. Spośród ssaków na terenie Parku stwierdzono 38 gatunków. W lasach żyją duże ssaki: jeleń, sarna, dzik, borsuk i jenot. Przedstawiciele mniejszych gatunków: zając szarak, tchórz, lis, kuna domowa (kamionka) i kuna leśna (tumak), dziki królik oraz piżmak. Do grupy ssaków chronionych Parku należą: nietoperze, jeż, wiewiórka, łasica, gronostaj, wydra oraz bóbr. W roku 2008 planowana jest również introdukcja żubra.

Na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz otuliny powołano 5 rezerwatów przyrody, 8 użytków ekologicznych oraz 1 zespół przyrodniczo - krajobrazowy. Teren ten znajduje się również w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 "Ostoja Ińska".

REZERWATY

 1. KAMIENNA BUCZYNA - rezerwat leśny utworzony w 1985 roku, ochronie podlegają morenowe zbocza nad jeziorem Ińsko ze zbiorowiskami lasu bukowego i mieszanego.
 2. WYSPA SOŁTYSKI - rezerwat leśny, powołany w 1994 roku, celem ochrony jest zachowanie charakterystycznego dla Pomorza Zachodniego zespołu kwaśnej buczyny.
 3. GŁOWACZ - rezerwat krajobrazowy powołany w 1985 roku, rezerwat to najwyższe wzniesienie w wale moreny czołowej na terenie Pojezierza Ińskiego  Głowacz 180 m n.p.m.
 4. KRZEMIEŃSKIE ŹRÓDLISKA - rezerwat przyrody nieożywionej utworzony w 2007 roku, celem powołania rezerwatu jest zachowanie kompleksu bagiennych lasów o charakterze źródliskowym, zbiorników wodnych oraz kompleksu lasów liściastych.
 5. BÓRBAGNO MIAŁKA - rezerwat florystyczny utworzony w 2007 roku, celem powołania rezerwatu jest zachowanie pozostałości boru bagiennego z rzadkimi gatunkami roślin naczyniowych i torfowców.

UŻYTKI EKOLOGICZNE

 1. Wilkowe Bagno - zajmujący 58,19 ha system zbiorników wodnych na podłożu torfowym z cenną herpeto - i awifauną. Miejsce wsiedlenia jednej z introdukowanych rodzin bobrowych.
 2. Wierzchucice - użytek położony tuż koło Wilkowego Bagna, stanowiący razem z nim przyrodniczą jedność. Obejmuje 60,17 ha ciekawych terenów porolnych, gdzie na skutek zaniechania uprawy obserwowano bardzo intensywną sukcesję zbiorowisk leśnych i zaroślowych.
 3. Bagno Ciszewo - to płytki, zarastający zbiornik wodny o pow. 28,38 ha, z dużymi trzcinowiskami i wieloma małymi pływającymi wyspami. Występują tu stanowiska lęgowe gęsi gęgawy, błotniaka stawowego i wielu innych gatunków ptaków wodno - błotnych.
 4. Płaskowyż nad Samotnikiem - został powołany w celu ochrony górującego nad okolicą, zajmującego 36,95 ha wzgórza - punktu widokowego oraz żerowiska fauny.
 5. Wyszkowa Góra - to dwa wzgórza morenowe pokryte lasem świerkowym i sosnowym wraz z rozdzielającym je głębokim wąwozem zajmujące powierzchnię 35,00 ha.
 6. Dłuskie Wzgórza - obejmują wzgórza morenowe o pow. 23,00 ha z rozległym widokiem na tereny północnej części Parku i otuliny z szeroką rynną Jeziora Woświn. Teren tego użytku pełni rolę ważnego korytarza ekologicznego pomiędzy rozległymi kompleksami leśnymi nadleśnictw Łobez i Dobrzany.
 7. Węgorzyński Derkacz - rozległa łąka o powierzchni 41,50 ha, na której chronione są lęgowiska derkacza.
 8. Pełnikowe Łąki - na powierzchni 4,52 ha chronione tu są stanowiska pełnika europejskiego. Użytek położony w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Ostrowie - są to trzy półwyspy nad Jeziorem Ińskim, zajmujące 191,36 ha o leśno - polnym charakterze i bardzo urozmaiconej rzeźbie, z wieloma mokradłami i oczkami wodnymi. Lęgnie się tu wiele gatunków ptaków wodno-błotnych, bytują licznie płazy i gady, zaś zwierzęta łowne, zwłaszcza jelenie i dziki wykorzystują Ostrowie jako ostoję.

Obszar Sieci Natura 2000

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Ostoja Ińska" (kod obszaru: PLB320008-pow. 87710,94 ha). W ostoi zawiera się Iński Park Krajobrazowy i prawie cały obszar otuliny. W Ostoi gniazduje ponad 140 gatunków ptaków. Jest to ważna ostoja bielika, orlika krzykliwego, żurawia oraz innych ptaków. Do gatunków tutaj występujących zalicza się: bąka, błotniaka stawowego, bociana białego, bociana czarnego, derkacza, dzięcioła średniego, gąsiorka, jarzębatkę, kanię czarną, kanię rudą, kropiatkę, lelka, łabędzia krzykliwego, muchołówkę małą, ortolana, puchacza, rybitwę czarną, rybitwę rzeczną, trzmielojada i zimorodka.

Opracowanie tekstu i zdjęcia: DiIPK w Złocieńcu