Sonda

Jak powinna nazywać się nowa ulica w Ińsku (ulica prowadząca od ul. Boh Warszawy do ul. Przybrzeżnej)

Wyniki sondy

foto

Azbest / 2017

dodano: 2016-01-12 11:41:45

Informuję Państwa, iż istnieje możliwość sfinansowania usuwania azbestu ze środków zewnętrznych.

OSTATNI ROK DOFINANSOWANIA W WYSOKOŚCI 100%

Zainteresowani - osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Ińsko - mogą uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów związanych z demontażem pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, kosztó transportu odpadu niebezpiecznego do miejsca unieszkoliwienia poprzez składowanie oraz kosztów unieszkoliwienia odpadu niebezpiecznego.

Dofinansowaniem objęte są również koszty transportu i utylizacji azbestu, który został zdjęty przed rozporzęciem naboru wniosków w 2017 roku.

Chętni do udziału w tym przedsięwzięciu (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe) będą musiały złożyć wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku.

Wzór wniosku wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Gminy Ińsko - www.insko.pl lub też można go otrzymać w tutejszym Urzędzie.

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko lub złożyc osobiście w sekretarciacie Urzędu w terminie do 31 marca 2017 roku.

W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW rozpoczęcie przedswięwzięcia planuje się na okres lipiec - wrzesień 2017. 

Telefon kontaktowy 91 5621 - 028

Burmistrz Ińska
Jacek Liwak

Chętni do udziału w tym przedsięwzięciu (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe) będą musiały pisemnie zgłosić w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko wolę przystąpienia do udziału w realizacji przedsięwzięcia na terenie ich nieruchomości.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

Do wniosku – zgłoszenia należy dołączyć:

  1. mapkę do celów opiniodawczych w celu dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim (zgłoszenia dokona Gmina).
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (Zał. nr  2),
  3. upoważnienie dla Burmistrza Ińska do dokonania zgłoszenia robót budowlanych (zał. nr 3),
  4. ocenę z natury stanu technicznego eternitu na druku wg wzoru "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". (Zał. Nr 4 – dotyczy osób, które dotychczas nie złożyły takiej oceny),
  5. złożyć oświadczenie, iż obiekty i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie i działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173. 1807 z późn. zm.).  (Zał. Nr 5)
  6. oświadczenie o wykonaniu demontażu przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie decyzje administracyjne i uprawnienia. (Zał. nr 6 - wypełnia tylko osoba składająca wniosek o dofinansowanie w zakresie tylko transportu i utylizacji).
  7. oświadczenie , że w przypadku odstąpienia od prac polegających na demontażu materiałów zawierających azbest Wnioskodawca poniesie koszty odszkodowania z tytułu wynagrodzenia za niewykonane prace przez specjalistyczną firmę wyłonioną w przetargu. (zał. nr 7)

W związku z powyższym proszę wszystkich chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu, aby wyraziły swoją zgodę na realizację przedsięwzięcia na piśmie i przedłożyły ją w sekretariacie Urzędu  Gminy i Miasta w Ińsku (pok. nr 14) w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

 
W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się na okres lipiec – wrzesień 2017 r.           
Telefon kontaktowy (091) 5621 - 028 Inspektor - Paweł Jucha